Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на www.Ocenki.net и предоставяне на услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства по електронен път

I. ПРЕАМБЮЛ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия (тук и по-долу „Общите условия“) уреждат реда, правилата и процедурите, при които се осъществява ползването на www.Ocenki.net, както и условията, при които ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД предоставя услуги, представляващи издаване на удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства по електронен път чрез сайта срещу получаването на възнаграждение.

(2) Общите условия са приети с протокол-решение на Съвета на директорите на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД от 03.12.2021 г. и са обявени на следния електронен адрес www.Ocenki.net.

(3) Общите условия се прилагат към всяка една поръчка, подадена по електронен път чрез www.Ocenki.net за издаване на удостоверение за застрахователна стойност на моторно превозно средство, като уреждат отношенията по сключения неформален договор за предоставяне на услуга между подателя на поръчката и ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД в качеството му на лице, предоставящо услугата.

(4) ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са задължителни за всеки един потребител на www.Ocenki.net от момента, в който потребителят отбележи полето „Съгласен съм с Общите Условия“. С отбелязването на полето „Съгласен съм с Общите Условия“ Потребителят декларира, че се е запознал с Общите Условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва, като посоченото изявление представлява извършване на електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Със записването на електронното изявление на сървър на www.Ocenki.net по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ и договорът между потребителя и ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД с предмет извършване на услуга по издаване на удостоверение за застрахователна стойност на моторно превозно средство и предоставяне на допълнителни услуги, произтичащи от функционалностите на сайта се счита сключен.

(5) Общите Условия пораждат действие от датата на приемането им и се прилагат към всички отношения, свързани с ползването на сайта www.Ocenki.net, възникнали след датата на оповестяването им.

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. По смисъла на Общите Условия посочените по-долу понятия имат следното значение:

 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛ е ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ АД вписано в ТРРЮЛНЦ, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 200339643 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 117, уеб сайт https://zd.saglasie.bg, тел. за контакт: 02/ 862 0151 и притежава лиценз за извършване на дейност по застраховане № 608-ОЗ/02.08.2013 г. и допълнителни лицензи № 686-ОЗ/12.09.2013 г. и № 541-ОЗ/05.06.2014 г., издадени от Комисията за финансов надзор.
 2. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице или представител на юридическо лице, което е достъпило през интернет www.Ocenki.net с цел получаване на услуги чрез него и/или използване на ресурса му по друг разрешен начин.
 3. САЙТ е интернет сайт, който функционира под наименование „www.Ocenki.net“ предназначен за:
  1. а/ предоставяне на услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства, които удостоверения ще бъдат издавани по електронен път съобразно функционалностите на сайта и въз основа на получено от ПОТРЕБИТЕЛ електронно изявление за ползване на услугата.
  2. б/ предоставяне на други допълнителни услуги, произтичащи от функционалностите на САЙТА.
 4. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА са издавани от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ удостоверения за застрахователна стойност на моторни превозни средства по смисъла на чл. 46, ал. 2. т. 2. от Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“) вр. чл. 33, ал.1. т. 4, от ЗМДТ, чл. 33, ал. 4. от ЗМДТ и пар. 1, т. 19 от ДР на ЗМДТ, които удостоверения ще бъдат издавани по електронен път съобразно функционалностите на САЙТА срещу заплащането на възнаграждение.
 5. УСЛУГА е дейността, при която въз основа на електронно изявление на ПОТРЕБИТЕЛ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО срещу заплащане на възнаграждение.
 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ са дейности, съпътстващи и последващи предоставянето на УСЛУГА чрез САЙТА, включващи съхраняване, изпращане, изтегляне и проверяванe в САЙТА на издадените удостоверения за застрахователна стойност и други документи, създадени във връзка с извършване на УСЛУГАТА.
 7. УЕБ СТРАНИЦА e съвкупност от документи или информационни ресурси, обикновено в HTML или XHTML формат, достъпни през Интернет.
 8. УЕБ САЙТ е обособено място в Интернет съдържащо набор от свързани Уеб страници, файлове, програми и други материали или ресурси, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.
 9. IP АДРЕС (Internet Protocol address – IP address) е уникален идентификационен номер, присвоен на компютър, Интернет страница или ресурс, по начин, който позволява локализирането им в компютърна мрежа, използваща IP за комуникация между свързаните в нея възли.
 10. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА е връзка в интернет страница, която позволява автоматично препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 11. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ е имейл адресът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с който той се е регистрирал и се идентифицира в САЙТА.
 12. ПАРОЛА е генериран автоматично от САЙТА или избран / променен от ПОТРЕБИТЕЛЯ код от букви, цифри и специални знаци, който заедно с потребителското име го идентифицира и му предоставя възможността да извършва разрешените според потребителския му профил в САЙТА действия и операции.
 13. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ е визуалното представяне на набор от предоставени  лични данни и информация, свързани с конкретен потребител на САЙТА.
 14. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
 15. ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС е Квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на ЗЕДЕУУ.
 16. ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ е електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ.
 17. ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА е фактура, издадена в електронен формат, подписана с валиден електронен подпис, представляваща електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ и отговаряща на изискванията и разпоредбите на ЗДДС и ЗСч.
 18. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ са съобщения, които пряко или косвено рекламират, представят или популяризират стоки, услуги, марка или репутация на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 19. СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ е извънредно обстоятелство, непредвидено към момента на сключването на договора, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 20. ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ са действия или бездействия, нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, генериране на ненужен трафик с цел препълване на каналите, придобиване на достъп до ресурси с чужди права, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или незаконно добиване на информация, извършване на действия, които могат да се квалифицират като саботаж или промишлен шпионаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „зловреден софтуер” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
 21. ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ е логически дефинирано ПОС устройство в САЙТА, обслужващо ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, предназначено за приемане на картови плащания през Интернет чрез уебсайт или мобилно приложение при използване на платежна или предплатена карта в режим он-лайн. Транзакциите с банкова карта, направени чрез виртуално ПОС устройство, се осъществяват в съответствие с изискванията за сигурност на посочените на САЙТА оператори на системи за електронни плащания при осъществяване на електронна търговия.

III. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ САЙТА УСЛУГИ

Чл. 3. (1) Чрез САЙТА се предоставят следните услуги на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ:

 1. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СТОЙНОСТ, подписани с КЕП от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, които могат да се ползват при сключване на сделки пред Нотариус на територията на Република България за прехвърляне на собствеността върху регистрирани в Република България моторни превозни средства;
 2. Съхраняване, изпращане, изтегляне и проверяванe в САЙТА на издадените удостоверения за застрахователна стойност и други документи, създадени във връзка с извършване на услугата по т.1. по-горе.

(2) Услугите по чл.3, ал. 1., т. 1. по-горе се предоставят въз основа на изрично изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, депозирано чрез САЙТА и представляващо заявка за издаване на удостоверение за застрахователна стойност на регистрирано в Република България моторно превозно средство, при заплащане на дължимото възнаграждение съгласно оповестените Ценови условия за предоставяне на услугите.

(3) Услугите по чл.3, ал. 1. т. 2. по-горе се предоставят чрез функционалностите на САЙТА, позволяващи съхранение в създадения профил на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ на всички издадени чрез САЙТА удостоверения за застрахователна стойност и свързаните с тях документи – в т.ч. фактури, документиращи всяка предоставена услуга по чл.3, ал. 1., т. 1. от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в полза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(4) Услугата по чл. 3, ал. 1. т. 1. се предоставя в срок от 24 часа след депозиране на заявка за издаване на удостоверение за застрахователна стойност и заплащане на цената на услугата (освен в случаите, в които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, че за предоставяне на услугата е необходим по-дълъг срок или упражни правото си да не предостави услугата съгласно чл. 5, ал. 3, т. 14), а услугата по чл. 3, ал. 1. т. 2. се предоставя за срок не по-кратък от 1 година, считано от датата, на която е генериран съответният документ.

(5) Услугите по чл. 3, ал. 1, т. 1. и т. 2. се предоставят на база 24/7 (24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата).

(6) Услугата по чл.3, ал.1, т.1. се предоставя чрез генериране на PDF файл, подписан с квалифициран електронен подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, и изпращане на линк на имейл адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който съдържа препратка към издаденото удостоверение.

(7) За документиране на услугите по чл. 3, ал. 1, т. 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ издава електронна фактура на ПОТРЕБИТЕЛЯ след получаване на дължимото възнаграждение за извършената услуга.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 4 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да посочи при регистрацията си в САЙТА точен и валиден електронен адрес за кореспонденция, който представлява и функционира и като потребителско име.
 2. При заявяване на услуга да предостави точна и обективно вярна информация за регистрираното моторно превозно средство, по отношение на което се заявява услугата съобразно полетата, визуализирани в потребителския интерфейс.
 3. Да заплати цената на услугата чрез един от предоставените в САЙТА методи на плащане.
 4. Да заявява предоставянето на услугата за реализиране на законосъобразен свой интерес и/или за законосъобразен интерес на трето лице, като в последния случай със заявяването на услугата се приема, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че разполага с въвежданите в САЙТА данни на законно основание, придобил ги е правомерно и желае да получи услугата с цел реализиране на законосъобразен интерес на трето лице, от чието име е надлежно оправомощен да получи услугата.
 5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки и действия, които се налага да извършва за опазване на данните, въведени в САЙТА.
 6. Да не предоставя на трети лица под каквато и да е форма информация за паролата си, както и да не допуска ползване на създадения потребителски профил от страна на трети лица.
 7. Да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в случай на неправомерен достъп до потребителския профил, както и за всякакви обстоятелства, правещи вероятен неправомерен достъп до потребителския профил от страна на трети лица.
 8. Да прекратява сесията чрез натискане на виртуалния бутон „изход“ след всяко приключване на работата със САЙТА.
 9. При ползване на услугите, предоставяни чрез САЙТА, да спазва българското и приложимото европейско законодателство, Общите условия, правилата на морала и добрите нрави.
 10. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
 11. Да уведомява незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всеки случай на извършено или установено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица нарушение при използване на САЙТА.
 12. Да не се намесва в правилното функциониране на САЙТА, включително, но не само, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват САЙТА, както и да не използва САЙТА по начин, предизвикващ спиране или затруднения при предоставяне на услугите.
 13. Да не извлича по никакъв начин информационни ресурси от базите данни, достъпни чрез САЙТА, създавайки по този начин собствена база данни в електронен или друг вид.
 14. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или неперсонифицирана организация, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
 15. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 16. Да попълва вярна и точна информация за своите лични данни, както и вярна и точна информация, необходима за надлежното предоставяне на услугите чрез САЙТА.
 17. Да не използва лични данни, които не са негови.
 18. Да не използва откраднати или фалшиви дебитни и/или кредитни карти за заплащане на услугите, предоставяни чрез САЙТА, а в случай че използва такива – да понесе съответната наказателна отговорност.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че:

 1. Носи цялата отговорност за опазването на своята парола за достъп до потребителския си профил, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 2. Носи цялата отговорност за надлежното, точно и акуратно въвеждане и потвърждаване на данни в САЙТА, обуславящи предоставянето на услугата.
 3. Му е известно, че надлежното, акуратно и точно предоставяне на услугата е в зависимост от въведените и потвърдени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни и информация, изискващи се за предоставянето й, поради което всяка неточност в тези данни и информация може да обуслови неточности при предоставяне на услугата или невъзможност за предоставянето й.
 4. Му е известно, че услугата се счита за предоставена със завършване на процеса по заявяване на услугата и генериране на заявеното удостоверение за застрахователна стойност, поради което ПОТРЕБИТЕЛЯТ не притежава право на отказ от услугата, дължи съответното възнаграждение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, а в случаите, в които вече е платил, няма право на възстановяване на сумата.
 5. Се отказва от всякакви претенции към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, произтичащи от ненадлежно, неточно или некоректно предоставяне на услугата в резултат на ненадлежно, неточно или некоректно въведени или потвърдени данни и информация, обуславящи предоставянето й.
 6. Се отказва от всякакви претенции към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, произтичащи от неправомерен достъп до потребителския профил, неправомерно ползване на потребителска парола, неправомерна употреба на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, в които горепосочените обстоятелства са възникнали в резултат на неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Общите условия или неполагане на дължимата грижа за опазване на горепосочените данни и информация.
 7. Ще обезщети и предпази ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ от всяка отговорност, иск или претенция на трето лице, произтичащи от неправомерен достъп до потребителския профил, неправомерно ползване на потребителска парола, неправомерна употреба на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, в които горепосочените обстоятелства са възникнали в резултат на неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Общите условия или неполагане на дължимата грижа за опазване на горепосочените данни и информация.
 8. Му е известно и се съгласява, че ползва услугите, предоставяни чрез САЙТА, изцяло на свой риск и на своя отговорност, като ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не отговаря за вреди при предоставяне на услугите, освен ако вредите са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.
 9. Му е известно и се съгласява, че всяко издадено чрез САЙТА удостоверение за застрахователна стойност е валидно за срок от 30 дни, считано от датата на издаването му.
 10. Му е известно и се съгласява, че при неплащане на цената на три заявени чрез САЙТА услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност, губи възможността си да заявява нови услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност чрез същия потребителски профил и IP адрес.
 11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите, предоставяни чрез САЙТА, при спазване на Общите условия и приложимото българско и европейско законодателство, правилата на морала и добрите нрави.
 12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава и дава право на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да му изпраща непоискани търговски съобщения с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки или услуги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да предоставя услугите чрез САЙТА на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ по реда, при условията и в сроковете, уредени в Общите условия.
 2. Да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на услугите, извършвани чрез САЙТА.
 3. След заплащане на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ, да предостави съответното удостоверение за застрахователна стойност под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, както и електронна фактура за извършеното плащане.
 4. Да осигури съхранение на заявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и издадени чрез САЙТА удостоверения за застрахователна стойност в нарочна секция на потребителския профил.
 5. Да осигури съхранение на фактурите за заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ и издадени чрез САЙТА удостоверения за застрахователна стойност в нарочна секция на потребителския профил.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ има право:

 1. Да откаже предоставяне на услугата при неплащане на цената й.
 2. Да спре незабавно и без предварително предупреждение достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица до профила му при неизпълнение на задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ, произтичащи от настоящите Общи условия или приложимото българско и европейско законодателство.
 3. Да получи обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка или непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 4. Да поставя електронни препратки към други интернет страници и материали за реклама или продажба на стоки и услуги при показване на заглавната и вътрешните страници на САЙТА, при визуализиране на съставените и получени документи и изпратените или получени електронни изявления.
 5. Да изпраща както уведомления и служебни съобщения, така и непоискани търговски съобщения, в които да представя на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и реклами относно продукти и услуги, включително такива на други търговци.
 6. Да променя предлаганите от САЙТА услуги, техните характеристики, продуктите и пакетите, в които са организирани, както и начинът, по който се предоставят на потребителите.
 7. Да променя настоящите Общи условия по всяко време, като промените следва да са публикувани на САЙТА. Всички промени пораждат действие занапред – от датата на оповестяването им по горепосочения начин, без същите да засягат условията, при които са предоставени и заплатени услугите, получени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ преди датата на влизане в сила на измененията в Общите условия.
 8. Да променя размера на цените, при които се предоставят услуги чрез САЙТА, както и условията, сроковете и начина на плащането им чрез оповестяването на изменения в публикуваните на САЙТА Ценови условия за предоставяне на услугите. Всички промени в ценовите условия пораждат действие занапред – от датата на оповестяването им по горепосочения начин, без същите да засягат цените, при които са предоставени и заплатени услугите, получени от потребителите преди датата на влизане в сила на измененията в Общите Условия.
 9. Да преустанови предоставянето на конкретни услуги на регистрирани потребители, след отправяне на 30 дневно предизвестие чрез публикуване на съобщение на САЙТА и/или в потребителския профил на регистрирания потребител.
 10. Да преустанови възможността за предоставяне на услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ и IP адрес, при неплащане на цената на три заявени чрез САЙТА услуги по издаване на удостоверения за застрахователна стойност от един и същ ПОТРЕБИТЕЛ, съответно – от един и същ IP адрес.

(3) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ:

 1. Не гарантира, че САЙТЪТ и предлаганите чрез него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света.
 2. Не гарантира, че САЙТЪТ и предлаганите чрез него услуги ще останат непроменени и ще бъдат поддържани неограничено във времето.
 3. Не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи, свързани по какъвто и да е начин с достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до САЙТА и получаването на услуги чрез него.
 4. Не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, за изправността на линиите между компютрите на ПОТРЕБИТЕЛЯ и сървъра на САЙТА.
 5. Се стреми да поддържа актуална информацията в САЙТА като ползва източници, които счита за достоверни, но не може да гарантира това, че страниците не съдържат неточности и грешки и че достъпът до тях и до САЙТА е непрекъсваем.
 6. Не носи отговорност за информацията и предлаганите продукти и услуги в сайтове, към които има електронни препратки (линкове) и не носи отговорност за евентуално противозаконния характер на съдържанието, материалите и ресурсите, намиращи се на тези Интернет страници, както и за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.
 7. Не контролира съдържанието на предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация и материали и не носи отговорност за съдържанието им.
 8. Не е задължен да контролира и не контролира дейността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и начина, по който те използват САЙТА, както и наличието на правомощия от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за извършване на съответните действия.
 9. Не е страна в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, не е страна по договор между тях и не носи отговорност за неосъществени или погрешни сделки, плащания и други. Отношенията на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с ПОТРЕБИТЕЛЯ се свеждат единствено и само до предоставяните чрез САЙТА услуги.
 10. Не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни.
 11. Не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, случайно събитие, проблеми, свързани с достъпа до Интернет, както и в случаите на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на САЙТА или сървъра на САЙТА.
 12. Не носи отговорност при забавяне или проблеми с обработката на извършените преводи и платените чрез платежна карта цени на услугите, дължащи се на съответните доставчици на платежни услуги.
 13. Не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ данни за платежни карти при заплащане на услугите.
 14. Не гарантира издаването на удостоверение за застрахователна стойност за всяко посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ моторно превозно средство. При неиздаване на заявено удостоверение за застрахователна стойност ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не носи отговорност, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплаща възнаграждение за услугата.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ САЙТА УСЛУГИ.

Чл. 6. (1) За предоставяните чрез САЙТА услуги ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат възнаграждение на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, определено по размер в Ценовите условия за предоставяне на услугите, които са оповестени на САЙТА.

(2) С приемане на настоящите Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се е съгласил и приема да бъде обвързан от Ценовите условия, като заявява и декларира, че е съгласен да ползва услугите, предоставяни чрез САЙТА при оповестените Ценови условия.

(3) Всяка промяна в Ценовите условия е приложима за услугите, които ще бъдат предоставяни след оповестяването й и не засяга услугите, които са предоставени в момент, предхождащ оповестяването на промяната.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща приложимата цена за предоставените му услуги чрез един от следните допустими методи за плащане: кредитна карта, дебитна карта или друга предплатена карта, с която могат да бъдат извършвани разплащания в интернет, чрез платежната система EPAY или чрез паричен превод на дължимата сума по посочена на САЙТА банкова сметка, титуляр на която е ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ.

(5) Видовете карти, с които е допустимо да се извършват разплащания, са посочени в интерфейсите на съответните платежни услуги.

(6) Заплащането на услугите се счита извършено на датата, на която е задължена платежната карта на ПОТРЕБИТЕЛЯ с дължимата сума, а при плащане с превод по банкова сметка – на датата, на която е заверена банковата сметка на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ с платената сума.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ.

Чл. 7. (1) За целите на предоставяне на услугите чрез САЙТА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ събира и обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е регистриран администратор на лични данни съгласно удостоверение № 53836.

(3) Всички условия при които се извършва обработката на лични данни са уредени с Политиката за поверителност, публикувана на САЙТА.

(4) С приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира, че е запознат с Политиката за поверителност и се съгласява всички нейни клаузи да бъдат прилагани към отношенията, уредени с Общите условия.

(5) В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията, е обозначен задължителният или доброволният характер на предоставяните данни и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно личните си данни и се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в Общите условия и Политиката за поверителност ред.

(6) С депозирането на изявление за получаване на услуги чрез САЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира и заявява съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни на трети лица при условията на Закона за защита на личните данни и Общия Регламент относно защита на данните във връзка с предоставяните от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ услуги чрез САЙТА.

(7) С приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг.

Чл. 8. (1) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен и се съгласява, че:

 1. а/ Бисквитката ("cookie") представлява малък файл, съдържащ информация за използването на даден сайт на използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ устройство за достъп до САЙТА. Файлът се пази на използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ устройство за достъп до САЙТА или временно, докато трае посещението му, или за по-дълги периоди, в зависимост от вида "бисквитка".
 2. б/ "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да разграничат ПОТРЕБИТЕЛЯ от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с ПОТРЕБИТЕЛЯ) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят търсенето на информация в Интернет.
 3. в/ При отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на употребата на "бисквитки" на САЙТА, функционалността му ще се повлияе и това може да доведе до известни затруднения в навигацията в САЙТА и някои от функциите му могат да станат недостъпни.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. (1) Дизайнът, структурата и съдържанието на САЙТА са предмет на авторско право. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да модифицират, копират, публикуват, продават, преработват или лицензират части от или цялото съдържание на САЙТА.

Всеки друг обект на интелектуалната собственост, намиращ се на САЙТА, в т.ч. самият САЙТ и използваните от него алгоритми, е обект на правна закрила и се ползва от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на основание надлежно отстъпени права на ползване.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да поиска от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ заличаване на потребителския си профил.

(2) Предоставянето на услуги чрез САЙТА може да бъде преустановено по всяко време от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, без за това да е необходимо насрещното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 11. Недействителността на отделна клауза на Общите условия не води до недействителност на друга тяхна клауза или на Общите условия като цяло, както и до недействителност на неформалния договор за предоставяне на услуги, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Чл. 12. Всички спорове между страните, произтичащи от предоставянето на услуги чрез САЙТА и/или прилагането на Общите условия, Политиката за поверителност, Ценовите условия и др., в т. ч. и спорове по тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в посочените документи или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще се решават по общо споразумение между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, а при непостигане на такова – от компетентния съд в гр. София по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Чл. 13. Към всички отношения, възникнали между ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и ПОТРЕБИТЕЛЯ при предоставянето на услуги чрез САЙТА, се прилага законодателството на Република България.