Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни съдържа информация за нашите практики за поверителност. Тя е адресирана до всички физически лица, чийто данни се обработват от Застрахователно дружество „Съгласие” АД (ЗД „Съгласие” АД) при ползването на www.Ocenki.net.

ЗД „Съгласие“ АД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка е обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и политиките на ЗД „Съгласие“ АД за защита на данните.

Кой събира и обработва Вашите данни?

Вашите лични данни се събират и се обработват от ЗД „Съгласие” АД регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е ЕИК 200339643, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 117, тел. 02/8164546 :

Защо и на какво основание обработваме Вашите данни?

Ние събираме и обработваме Вашите данни с цел предоставяне на услуги чрез www.Ocenki.net, изпълнение на задълженията ни по предоставени от Вас услуги чрез www.Ocenki.net, получаване на дължими плащания от вас и извършване на дължими плащания към вас , както и за целите на обработването на Ваши молби или запитвания.

Ние обработваме Вашите лични данни на едно или повече от следните основания:

 1. Вашето съгласие за обработването на личните данни за целите на директния маркетинг,
 2. Обработването е необходимо за изпълнението на възникналите между Вас и нас правоотношения;
 3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение на застрахователя;
 4. Обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на правомощия на застрахователя, предоставени му със закон;
 6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на застрахователя;
 7. Обработването е необходимо е цел установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Какви лични данни събираме от Вас?

Личните данни представляват информация, която се отнася до Вас и по която можете да бъдете идентифицирани. ЗД „Съгласие“ АД може да разполага с Ваши лични данни, които обработва и съхранява по начина, описан тук. Ние обичайно обработваме следните категории лични данни:

 • - Имена, ЕГН, данни от документи за самоличност, адрес, телефон, възраст, пол;
 • - Информация относно предмета на извършваната услуга - регистрационни номера на МПС и др.;
 • - Данъчна, финансова и банкова информация - банкова сметка, БУЛСТАТ, номер по ДДС, режим на данъчно облагане и др.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние не споделяме по друг начин личните Ви данни, освен по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни. За да можем да сключим, проверим или изпълним договора с Вас, ние може да споделим Вашите лични данни с:

 • - Публични органи (държавни и общински органи), омбудсман;
 • - Други застрахователи, съзастрахователи/презастрахователи;
 • - Застрахователни посредници/брокери и банки;
 • - Оценители сервизи, други физически и юридически лица, чийто услуги са необходими.;
 • - Обслужващи фирми за външни услуги (напр. поща, управление на документи, доставчици на ИТ услуги).

Как съхраняваме и защитаваме Вашите данни?

Ние използваме административни, технически и физически предпазни мерки за защитата на предоставените ни от Вас лични данни от случайно, незаконно или неупълномощено унищожаване, загуба, изменение, достъп, разкриване или използване.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

ЗД „Съгласие” АД съхранява предоставените от Вас лични данни толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, за които те са били събрани или в срок, не по-кратък от регулаторно или нормативно установените срокове за съхранение на информация или от давностните срокове за предявяване на претенции по сключените с дружеството застрахователни договори.

Кой има достъп до Вашите данни?

Достъп до Вашите лични данни имат определени длъжностни лица, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата за поверителност. Чрез своите информационни системи и Политика за защита на личните данни, в ЗД „Съгласие“ АД се осигурява ниво на поверителност и техническа и организационна сигурност, което е в съответствие със законодателството за защита на данните.

ЗД „Съгласие“ АД следи Вашите лични данни да останат в тяхната цялост, да не бъдат изменяни и да не бъдат достъпни за трети лица.

Какви са Вашите права по отношение на личните Ви данни?

Вие можете, във всеки един момент, да поискате от ЗД „Съгласие“ АД право на достъп до Вашите лични данни. Освен това, разполагате и с правото на промяна или на премахване на тези данни, както и с правото да се противопоставите на използването на Вашите данни, въз основа на законова мотивация.

Вие можете да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат. Имате право и да оттеглите своето съгласие за обработване на личните Ви данни, когато обработването им се извършва на това основание.

Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите потвърждение дали обработваме Ваши личните данни, и ако е така, да получите достъп до тях.

Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от ЗД „Съгласие” АД да коригира всяка непълна или неточна информация, свързана с Вас.

Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, когато ЗД „Съгласие” АД няма правно основание да продължи обработката им.

Възражение: това право Ви дава възможност да възразите срещу обработка при наличие на законово основание за това.

Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако желаете да установите точността на данните или причините за тяхното обработване.

Преносимост: това право Ви дава възможност да получите данните, които сте ни предоставили в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако са изпълнени следните условия:

 • - ЗД „Съгласие” АД обработва тези данни на основание дадено съгласие или в изпълнение на договорно задължение и
 • - обработването на тези данни се извършва автоматично.

Вие имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg. Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни.

Как да получите информация за Вашите данни?

Ако имате каквито и да било въпроси относно защитата на Вашите данни или упражняването на правата Ви, може да използвате следните данни за контакт, за да се свържете директно с нашия служител по защита на данните:

 • Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117
 • e-mail: dpo@saglasie.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни е приета от Съвета на директорите на ЗД „Съгласие“ АД на 22.05.2018 г.